Milliseid isikuandmeid kogume ja mille alusel:

Serveri logid

Server, mis majutab meie veebilehte www.lami.ee võib salvestada päringuid, mida serverile teete (avatav veebiaadress, kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg jms). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel ehk selleks, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Kui kaua isikuandmeid säilitame 

Säilitame erinevate teenuste osutamise käigus kogutud isikuandmeid seni, kuni võib tekkida erinevaid õigusvaidlusi või kuni seda nõuavad õigusaktide sätted (näiteks meie poolt väljastatud mõõdistusdokumendid jms). Meie poolt väljastatud dokumente säilitame elektrooniliselt, vastavalt ettevõttes kehtestatud kvaliteedpoliitikale ning nõuetele.

Kuidas isikuandmeid säilitame

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid võiva meieni jõuda paberkandjal või elektrooniliselt. Pikaajalisele säilitamisele kuuluvad andmed elektrooniliselt. Meie töötajad kasutavad tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks turvatud serveris asuvat e-posti aadressi. Isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

Töölepinguga töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuskohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kellega võime isikuandmeid jagada 

LAMI PROJEKT OÜ võib teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla erinevad partnerid (nt e-kirjade edastamisteenuste, kodulehe majutusteenuse jm asjakohaste teenuste pakkujad). Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet.

Tegevusvaldkonnast tulenevalt on meil kohustus jagada isikuandmeid LAMI PROJEKT OÜ'le järelvalvet ning auditeerimist teostavate kolmandate osapooltega (nt. Eesti Akrediteerimiskeskus)

Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid riiklikele institutsioonidele (nt , Maksu- ja Tolliamet).

Isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda töötajate, kui see on vajalik tööde teostamiseks. Samuti võib olla isikuandmete kasutamine vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks meie klientidele.

Teie isikuandmetega seotud õigused 
  • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
  • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
  • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
  • võtta tagasi nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
  • esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.

Andmekaitsega seonduvad küsimused

Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meiega kontakteeruda järgnevatel kontaktidel. Meie kontaktandmed on järgmised:

  • LAMI PROJEKT OÜ
  • Aadress: Vikerkaare 26, Tartu, 51006 
  • Registrikood: 14031949
  • E-posti aadress: info@lami.ee
  • Telefon: +372 53 341 221